kü tegev juhatus

  • Marek Strandberg juhatuse liige, kontakt tel.+372 5332 5796
  • Marko Neider juhatuse liige, kontakt tel. +372 507 6283
  • Marika Klement juhatuse liige, kontakt tel. 6080823

 

e-mail: kysahatee5@gmail.com

 

--------O---------O--------O---------O---------O---------O----------O-------

 

MIDA TEEB JUHATUS? KAS SINA TEAD?

http://sahatee5.onepagefree.com/files/Pyramiid.doc

 

--------O---------O--------O---------O---------O---------O---------O--------

 

Korteriühistu Saha tee 5 juhatuse esimehe  kohustused

1. JUHATUSE KOOSOLEKUD

1.1 juhatuse koosolekute ettevalmistamine ja kokkukutsumine vähemalt 4x aastas;

1.2 juhatuse koosoleku poolt vastu võetud otsuste vormistamine;

1.3 juhatuse koosoleku poolt vastuvõetud otsuste avalikustamine;

1.4 juhatuse poolt vastuvõetud otsuste rakendamise korraldamine.

 

2. ÜLDKOOSOLEKUD

2.1 üldkoosoleku päevakorra ettevalmistamine ja üldkoosoleku kokku kutsumine vähemalt 1x aastas;

2.2 üldkoosoleku protokolli avalikustamine;

2.3 üldkoosoleku poolt vastuvõetud otsuste rakendamise korraldamine.

 

3. JOOKSVAD ÜLESANDED

3.1 ühistu esindamine

3.1.1 ühistu esindajana asjaajamine ja suhtlemine erinevate ametiasutustega ja riiklike ametitega (notar, KÜ Liit, vallavalitsus);

3.1.2 järelpäringutele vastamine;

3.1.3 seadusandlikes aktides muudatuste jälgimine ja vajadusel rakendamine.

3.2 kontaktid ühistu liikmetega

3.2.1 ühistu liikmete vastuvõtt,,nõustamine, nende avalduste ja ettepanekute ärakuulamine, reageerimine;

3.2.2 veearvesti näitude (a´ 102 per kuu) töötlemine korterite lõikes igakuiselt ja esitamine raamatupidajale.

3.3 töö võlglastega

3.3.1 võlglastele meeldetuletuskirjade koostamine ja edastamine, võlgade suurenemise pidev jälgimine, kokkuleppel võlglastega maksegraafikute koostamine;

3.3.2 hagiavalduste  koostamine ning esitamine  kohtule, hagide menetluses tekkinud päringutele kirjalik vastamine;

3.3.3 jõustunud kohtuotsuste esitamine kohtutäitureile;

3.3.4 koostöö kohtutäituritega, kohtutäiturite poolt saadetud päringutele kirjalik vastamine.

3.4 lepingute vormistamine

3.4.1 töölepingute ja töövõtulepingute vormistamine ja kooskõlastamine juhatusega;

3.4.2 töölepingute ja töövõtulepingute sõlmimine töötajatega ja äriühingutega KÜ majandusalaste tööde teostamiseks või teenuste osutamiseks, vajadusel töövõtulepingutes muudatuste tegemine nende allkirjastamine;

3.4.3 teostatud tööde vastuvõtuaktide koostamine.

3.5 remondi- ja hooldustööde korraldamine

3.5.1 remondi- ja hooldustööde korraldamine koostöös ja kokkuleppel juhatuse liikmetega;

3.5.2 teostatavatele  töödele järelvalve organiseerimine;

3.5.3 avariiolukordade kõrvaldamiseks kohene meetmete organiseerimine;

3.5.4 pisiremondi- ja hooldustööde tarbeks vajalike materjalide ja vahendite hankimise  korraldamine kohaleveo organiseerimine (näiteks  puiste- liivavedu talvel jms);

3.6 eelarve, majandusaasta aruanne

3.6.1 rahaliste vahendite olemasolu jälgimine;

3.6.2 jooksvate kulude jälgimine, raamatupidamisele esitatud arvete kinnitamine;

3.6.3 koostöös  raamatupidajaga kulude kokkuvõtete analüüs ja esitamine juhatuse koosolekule vähemalt 4 korda aastas, vajadusel eelarvemuudatuste tegemine kokkuleppel juhatusega  (remonttööde mahu muutused, teenuste, materjalide hinnamuutused jne.);

3.6.4 igaaastane eelarve koostamine ja kooskõlastamine juhatuse liikmetega ning selle esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks;

3.6.5 revisjonikomisjonile vastavate dokumentide ettevalmistamine ja edastamine;

3.6.6 majandusaasta aruande läbivaatamine, tegevusaruande koostamine, kulude  analüüsi tegemine ja majandusaasta lõpptulemuste ettekanne juhatuse liikmetele ja üldkoosolekule.

----------O----------O----------O----------O----------O----------O----------