KÜ 2012 majandusaasta aruanne

 

Tegevusaruanne

Korteriühistu Saha tee 5 asutamine toimus Saha tee 5 eraldumisel KÜ Loo Elamud jagunemise teel 08.02.2012.a. erakorralise üldkoosoleku otsuse alusel, kus korterelamu Saha tee 5 baasil otsustati asutada iseseisev korteriühistu.

KÜ Saha tee registreeriti Harju Maakohtu Kohturegistri poolt 20.03.2012.a ning alustas iseseisvat majandustegevust 01.04.2012.a. Ühistu koosseisu kuulub 50 liiget, mida juhib kolmeliikmeline juhatus.

Maja võeti üle elanike võlgadega summas 3 596 € ja oli küllaltki kehvas tehnilises ning majanduslikus seisus. Tuli võidelda KÜ Loo Elamud üleantava rahaliste vahendite õiguspärasuse eest, teha mitmeid korrektuure üleantavate rahaliste vahendite, omakapitali-, reservfondi ning muude kulude jääkide suuruses.

Meile jäi tasuda märtsis 2006.a. võetud pangalaen 48 788 €, mis refinantseeriti.

Samas on maja tehniliselt halvas seisukorras, küttesüsteem on vana ja tasakaalustamata, hoone seinad on pragunenud, vundament on vajunud ebaühtlaselt maja raskuse all, pragude vahelt tungivad sadeveed keldrisse jne. Juhatuse ettepanekul otsustasime suurendada remondi fondi 0,188 € m2 kohta, et tagada refinantseeritud pangalaenu tasumine ja koguda vahendeid maja vajalikeks remonttöödeks. Juhatuse otsusega seadsime sisse operatiivse kontrolli kommuaalteenuste laekumise üle, nõudes võlgnikelt võlgade tasumist kohtulikul teel, korraldasime pikaajaliste võlgnike korterite sundvõõrandamise, võtsime tööle usaldusväärse raamatupidaja, et tagada pidev ülevaade tulude ja tehtavate kulude üle.

Selle töö tulemusena hakkas finantsmajanduslik seisukord kiiresti paranema ning me otsustasime hakata maja tehnilist külge parandama. Kuna kõige lootusetumas olukorras oli küttesüsteem, sooja kaod väga suured, talv tulekul, küttehinnad mõistmatult kõrged, siis otsustasime kõigepealt uuendada küttesüsteemi ja kaasajastada küttekulude arvestuse. On koostatud ja tasutud oma vahenditest küttesüsteemi uuendamise ehitusprojekt, mille põhjal küttesüsteem renoveeritakse. On tehtud pöördumine SEB panga poole uue laenu saamiseks, eesmärgil teostada küttesüsteemi täielik uuendamine.

Rahaliste vahendite vähesuse tõttu otsustasime väikesemahulised remonttööd teha oma maja remondimeeste abiga, nagu katuse sadevee juhtimine eemale vundamendist, katuse parabetplekkide kinnitamine tüüblitega, maja seinte kivide pudenemise kohtade parandamine, välisuste lukkude ja sulgurite remont, majapidamisseadmete hoiuruumi korrastamine, sellele ohutus ja valvetehnika paigaldamine jne, mille eest on aasta jooksul makstud 350 €.Teostatud on maja otste ventilatsioonisüsteemi ümberehitus ja paigaldamine maja katusele. Tööde teostamise eest on makstud 490 €. Aruandlusaastal oli soetatud lumefrees 1 797 €.

Kogu majandusaasta 9 kuu jooksul on maja majanduslik olukord paranenud sedavõrra, et aasta lõpuks on rahalisi vahendeid kokku 23 324 €, omakapital on viidud nõutavale tasemele, lühiajaliste võlgade seis aasta lõpuks oli 339 €, millest pikajaline võlg oli ainult 1 omanikul 213 €, mis tasutakse kommertskokkuleppelise graafiku alusel.

2012. majandusaastal on asutatud KÜ Saha tee 5 veebileht, milles pidevalt edastatakse olulisi teateid ja eelseisvaid majanduslikke tegevusprojekte. Samuti on veebilehele sisestatud kõik KÜ üldkoosoleku protokoll-otsused.