KÜ 27 märtsi 2013.a üldkoosoleku otsusega kinnitati majandustegevuse revideerijaks OÜ MÄRITZ ja KO alates ettevõtte asutamise algusest.

Revidendi arvamus korteriühistu Saha tee 5 2012. majandusaasta raamatupidamise aastaaruande  kohta.

Käesolev arvamus on koostatud 26. aprillil 2013.a. korteriühistu Saha tee 5 2012.majandusaasta raamatupidamise aastaaruande õigsuse kontrollimise kohta.

Alus: Töövõtuleping 23. aprill 2013.a.

Revideerimise viis läbi raamatupidamisteenuseid osutava osaühingu Märitz ja Ko juhatuse liige Aime Märitz. Revideerimise juures andis seletusi  korteriühistu Saha tee 5 raamatupidaja Anne Vahemäe (OÜ Helmander).

Revideerimiseks esitati kõik raamatupidamise algdokumendid ja registrid ning raamatupidamist puudutavad juhatuse ja üldkoosoleku otsused.

Kontrolliti raamatupidamisregistrite  vastavust koostatud raamatupidamisaruannetega. Lahkuminekuid ei esinenud. Tulude ja kulude arvestus on kooskõlas Raamatupidamise Toimkonna juhendiga RTJ 14 “Mittetulundusühingud ja sihtasutused”.

Kontrollimise tulemusena tuvastati järgmist: 

  • Seadusest tulenevalt oli aastaaruanne sisestatud elektrooniliselt ja koostatud vastavuses kehtestatud elektroonilise taksonoomia vormidele.

 

  • Majandustehingud on dokumenteeritud ja kirjendatud raamatupidamisregistrites.

 

  • Algdokumendid vastavad EV Raamatupidamise seaduse §7 nõuetele. Kuludokumendid on viseeritud.

 

  • Korteriühistu rahalisi vahendeid hoitakse pangas arvelduskontodel, sularahaga ei arveldata. Arvelduskontode saldod on pankade väljavõtetega võrreldud.

 

  • Liikmete võlgnevuse kontrollimisel selgus, et ebatõenäoliselt laekuvaid arveid seisuga 31.12.2012.a. ei esine.

 

  • Korteriomanikelt tähtaegselt laekumata arveid seisuga 31.12.2012 on summas 452,11 eurot.

 

  • Tarnijatele tasumata summad seisuga 31.12.2012 on 7 917 eurot. Tegemist on korteriühistu tavapärase tegevuse käigus detsembris 2012 tekkinud  lühiajaliste kohustustega milliste tasumise tähtaeg oli jaanuaris 2013.


  •  Raamatupidamise sise-eeskirjad on koostamata. 

 

Raamatupidamise sise-eeskirju hakati koostama 2012 majandusaasta aruande revideerimise ajal. Koostamisel lähtutakse raamatupidamise seaduse §11 nõuetest. Peale raamatupidamise sise-eeskirja valmimist tuleb korteriühistu juhatusel need kinnitada.

Olen veendunud, et olulises osas kajastab korteriühistu Saha tee 5 raamatupidamise aastaaruanne (lk.5-14) õigesti ja õiglaselt korteriühistu finantsseisundit seisuga 31.12.2012 ning sellel kuupäeval lõppenud aruandeperioodi finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

 

Soovitan üldkoosolekul 2012. majandusaasta aruanne kinnitada.

 

Aime Märitz 

OÜ Märitz ja Ko juhatuse liige